Ετικέτες

, , , , , , ,

ἀλλὰ μιλῶντας γιὰ τὴν φυλή, δὲν τὸ ἐννοῶ μὲ τὴν ἴδια ἔννοια ποὺ εἶναι τῆς μόδας μεταξὺ τῶν ἀντι-σημιτῶν στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀμερική σήμερα: Δαρβινιστικά, ὑλιστικά… Ἐκεῖνοι ποὺ μιλοῦν πάρα πολὺ γιὰ τὴν φυλὴ δὲν τὴν ἔχουν ἄλλο μέσα τους. Αὐτὸ ποὺ χρειάζεται δὲν εἶναι μία καθαρὴ φυλή, ἀλλὰ μία δυνατὴ φυλή, ποὺ νὰ ἔχῃ τὸ ἔθνος μέσα της»

«(oἱ ἐθνικοσοσιαλιστὲς) νομίζουν ὅτι μποροῦν νὰ ἀγνοοῦν ὅλο τὸν κόσμο ἢ νὰ τοῦ ἐναντιωθοῦν καὶ νὰ κτίζουν τὰ κάστρα τους στὸν ἀέρα, δίχως νὰ προκαλέσουν μία πιθανῶς σιωπηλή ἀλλὰ πολὺ χειροπιαστὴ ἀντίδραση ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό.»

(Oswald Spengler, The Hour of Decision, 1933)

Ἐκ τῶν τελευταίων κειμένων του, ὡς ἀπάντηση στὸ φλέγον ἐρώτημα τῆς παγκοσμίου εἰρήνης, ποὺ τὸ περιοδικὸ International Cosmopolitan, τῶν ἐκδόσεων Hearst, ἔθετε τὴν ἐποχὴ ἐκείνη σὲ ἐξέχουσες προσωπικότητες):

Ὑπάρχει μία τεράστια διαφορά, ποὺ οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ποτὲ δὲν θὰ κατανοήσουν, μεταξὺ τοῦ νὰ βλέπῃς τὴν ἱστορία ὅπως θὰ ἔρθει καὶ τοῦ νὰ τὴν βλέπῃς ὅπως θὰ ἤθελες νὰ ἔρθῃ […] Ἡ εἰρήνη εἶναι μία ἐπιθυμία ἀλλὰ ὁ πόλεμος μία πραγματικότητα. Καὶ ἡ ἱστορία ποτὲ δὲν ἔδωσε σημασία σὲ ἀνθρώπινες ἐπιθυμίες καὶ ἰδανικά.

Oswald Spengler, 1936

Σὲ λίγες λέξεις ὁ Spengler περικλείει τὴν ἐννοια τοῦ καθήκοντος, στὴν Ἀριστοκρατία.

Τὸ καθήκον μας εἶναι νὰ κρατήσουμε τὴν θέση μας, δίχως ἐλπίδα, δίχως σωτηρία… σὰν τὸν Ῥωμαῖο στρατιῶτη τοῦ ὁποίου τὰ ὀστὰ βρέθηκαν μπροστὰ σὲ μία θύρα, στὴν Πομπηία, καὶ ποὺ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐκρήξεως τοῦ Βεζουβίου πέθανε στὴν θέση του, ἐπειδὴ ξέχασαν νὰ τὸν ἀπαλλάξουν ἀπ’ τὸ καθῆκον του.
Αὑτὸ εἶναι μεγαλεῖο.
Αὐτὸ σημαίνει νὰ εἶσαι καλὸς γόνος.