Ετικέτες

, , , , , , ,

Ποτὲ μὴν βλέπεις τὴν γούνα ὡς κάτι ἀχρείαστο πρὸς ἐπίδειξη πολυτέλειας. Μόνον κάποιοι ἀμόρφωτοι νεόπλουτοι καὶ κάποιοι ἰδιαιτέρως φθονεροὶ φτωχοὶ (ἐσωτερικά) τὸ κάνουν αὐτό. Ἡ γούνα εἶναι τὸ κατ’ἐξοχὴν ἔνδυμα ποὺ ἀξίζει νὰ προμηθεύεσαι καὶ νὰ φορᾶς. Ἀποτελεῖ μία διαχρονικὴ ἐπένδυση καὶ τὰ ὀφέλη της εἶναι ἀναρίθμητα.

russian-fur-coat1. Πρόκειται γιὰ ἕνα ἔνδυμα παντὸς χειμερινοῦ καιροῦ καὶ τόπου. Εἴτε μένεις σὲ παραθαλάσσια περιοχή, ἄρα τὸν χειμώνα θὰ ἔχει ὑγρασία, εἴτε μένεις σὲ ὀρεινή, ἄρα θὰ ἔχεις βαρύτερο ψῦχος καὶ χιόνια, ἡ γούνα εἶναι τὸ ἄριστο ἔνδυμα ποὺ θὰ σὲ προφυλάξει καὶ ἀπὸ τὴν ὑγρασία καὶ ἀπὸ τὸ ψῦχος μὲ τὸν πλέον ἀποτελεσματικὸ τρόπο. Κάτι ποὺ ποτὲ δὲν θὰ κάνουν τὰ διάφορα ἀκριβὰ παλτὰ ἢ τὰ φτηνιάρικα κινέζικα -καὶ κακόγουστα- «μπουφάν». Μεγαλώνοντας θὰ ἐκτιμήσεις πολὺ τὴν προφύλαξη ποὺ προσφέρει ἡ γούνα ἀπὸ τὶς διάφορες ἀσθένειες ποὺ προκαλεῖ ὁ καιρός, ἀπὸ τὸ ἀπλὸ κρυολόγημα μέχρι τοὺς ῥευματισμούς.

2. Ἡ γούνα εἶναι ἕνα ἔνδυμα ἄκρως ἀνθεκτικὸ ποὺ διαρκεῖ πάρα πολὺ καιρό. Ἀρκεῖ νὰ γνωρίζῃς ὅτι θὰ πρέπει νὰ τὴν ἀποθηκεύῃς σωστὰ κατὰ τοὺς μῆνες ποὺ δὲν τὴν χρειάζεσαι: διπλώνοντάς την ἀνάποδα, δηλαδὴ μὲ τὴν φόδρα πρὸς τὰ ἔξω καὶ κατόπιν βάζοντάς την σὲ ἕνα ὕφασμα ποὺ ‘ἀναπνέει’ π.χ. μία μαξιλαροθήκη. Ἡ γούνα ξηραίνεται ἐὰν μένῃ μόνιμα ἐκτεθειμένη, ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἀποθηκευθῇ μὲ ἀεροστεγὴ τρόπο π.χ. σὲ νάυλον, τότε καταστρέφεται σταδιακά.

Ὑπαίθρια ἀγορὰ γούνας, Ῥωσσία

Ὑπαίθρια ἀγορὰ γούνας, Ῥωσσία

3. Ἐξαιτίας τῆς διάρκειάς της, μπορεῖς ἄφοβα νὰ ἐπενδύσῃς σὲ μία – δύο καλὲς γοῦνες. Ἀκόμη μπορεῖς νὰ τὶς μεταπωλήσῃς, ἡ ἀξία τους δὲν μειώνεται ἰδιαίτερα. Ἐπίσης μπορεῖς νὰ ἀγοράσῃς μεταχειρισμένες γοῦνες ἀπὸ δεύτερο χέρι, ἐὰν τὰ οἰκονομικὰ σου εἶναι περιορισμένα. Τέλος ἡ γούνα μπορεῖ νὰ περνάῃ ἀπὸ γενεὰ σὲ γενεὰ διότι διαρκεῖ πολὺ μέχρι νὰ φθαρῇ, ἔτσι παρουσιάζει τὴν μέγιστη χρηστικότητα ἀπὸ ὁποιοδήποτε ἄλλο ἔνδυμα.

4. Εἶναι ἕνα ἔνδυμα ἀνεξάρτητο ἀπὸ πρόσκαιρες μόδες, διαχρονικό καὶ ἄκρως καλαίσθητο. Ἡ μεγάλη του πρακτικότητα καὶ εὗρος χρήσεως εἶναι μοναδικά. Φοριέται τὸ ἴδιο ἄνετα γιὰ μία βραδυνὴ ἔξοδο, ὅπως καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἡμέρας καὶ χρησιμεύει εἴτε γιὰ τὴν πόλη εἴτε γιὰ τὴν ἐξοχή. Nὰ βλέπῃς προσγειωμένα τὴν ἀγορὰ γούνας, ἀποφεύγοντας τὰ ἐκκεντρικὰ σχέδια ‘τοῦ σαλονιοῦ’ ποὺ δὲν θὰ σοῦ χρησιμεύσουν στὴν πράξη. Διάλεξε τὸ εἶδος τῆς γούνας ποὺ θὰ φορέσεις, πολύ, καθημερινά, παντοῦ.

628x471

5. Εἶναι ἕνα ἔνδυμα ποὺ θὰ βρεῖς ἀνεκτίμητο, κατὰ τὰ ταξείδια σου. Σοῦ χρησιμεύει ὄχι μόνον στὴν χειμερινὴ ὑγρασία τῆς Ἀθῆνας ἀλλὰ καὶ στὸν χειμῶνα τοῦ Παρισίου ἢ τὸ βαρὺ ψῦχος τοῦ Ἑλσινκίου. Φοριέται σὲ πολλὰ γεωγραφικὰ πλάτη λοιπόν, καὶ ὅπου κι ἄν βρεθῇς τὸ πιθανότερο εἶναι ἡ γούνα νὰ σοῦ χρησιμεύσῃ σὲ πολλῶν εἰδῶν ἐξορμήσεις.

6. Οἱ περισσότερες γοῦνες προέρχονται ἀπὸ ἐκτροφεῖα καὶ ὄχι ἀπὸ ἄγρια ζῶα, κάτι ποὺ εἶναι πολὺ θετικὸ δεδομένης τῆς ζήτησης καὶ ἀξίας ποὺ ἔχει. Νὰ προσέχῃς πάντα τὸν τόπο προελεύσεως ὅταν ἀγοράζεις γούνα. Στὴν Εὐρώπη καὶ τὸν Καναδά, τὰ ἐκτροφεῖα λειτουργοῦν μὲ κανονισμοὺς τέτοιους ποὺ νὰ παρέχουν πολὺ καλὲς συνθῆκες καὶ ἀνώδυνη θανάτωση. Νὰ ἀποφεύγῃς ὁπωσδήποτε τὶς κινέζικες γοῦνες καὶ γενικῶς τὶς ἀσιατικῆς προελεύσεως (ὁμοίως ἀπὸ ΗΠΑ). Καὶ ἡ ποιότητά τους εἶναι κατώτερη ἀλλὰ καὶ οἱ συνθῆκες παραγωγῆς ἄσχημες.

Παλαιὰ ἑλληνικὴ γουνοποιία

Παλαιὰ ἑλληνικὴ γουνοποιία

7. Ἡ Ἑλληνικὴ γούνα εἶναι ἀπὸ τὶς πλέον ἀνώτερες καὶ ἡ χώρα μας ἔχει ἕναν σημαντικὸ παραγωγικὸ καὶ ἐξαγωγικὸ τομέα γουνῶν. Μπορεῖς νὰ βρίσκῃς σὲ πολὺ καλὴ τιμὴ γοῦνες εἴτε ἀπὸ πρῶτο εἴτε ἀπὸ δεύτερο χέρι. Ἰδίως λοιπὸν ἡ ἀγορὰ γουνῶν ἀπὸ δεύτερο χέρι παρουσιάζει πολλὲς καλὲς εὐκαιρίες μιὰ καὶ ἡ γούνα διαρκεῖ πολὺ καὶ μεταπωλεῖται εὔκολα. Συνεπῶς θὰ μπορέσεις νὰ προμηθευτῇς καλὴ γούνα δίχως νὰ χρειασθῇ νὰ διαθέτῃς ὑπέρογκα ποσά.

8. Τὸ κλίμα περνάει ἐναλλαγὲς θερμῶν καὶ ψυχρῶν κύκλων, διαρκείας περίπου 30-35 ἐτῶν. Τώρα ἔχουμε περάσει τὴν θερμὴ περίοδο (ἀπὸ τὸ ’70 καὶ μετά) καὶ ἔχουμε μπεῖ στὸν ψυχρὸ κύκλο. Θὰ σοῦ χρειαστοῦν λοιπὸν ἀποτελεσματικὰ χειμερινὰ ἐνδύματα ἀργὰ ἢ γρήγορα. Ἐπιπλέον, μὲ τὴν παρατεταμένη ὕφεση ἐξ αἰτίας τῆς Ε.Ε. καὶ τὴν ἀπόλυτη ἐλλειψη προσγειώσεως τῶν πολιτικῶν, ὑπάρχει ἀβεβαιότητα γιὰ τὸ μέλλον. Καλὸ εἶναι νὰ εἶσαι προετοιμασμένος καὶ νὰ μὴν θεωρῇς δεδομένο τὸ ὅτι θὰ συνεχίσεις νὰ ζῇς σὲ ἕνα διαμέρισμα μέσα στὴν πόλη μὲ ὅλες τὶς ἀνέσεις. Αὔριο μπορεῖ νὰ χρειασθῇ νὰ καταφύγῃς στὴν ὕπαιθρο, ἢ νὰ χρειασθῇ νὰ περάσῃς χειμῶνα μὲ λίγη θέρμανση. Ἐπένδυσε συνετὰ σὲ ἐνδύματα ποὺ θὰ σὲ βοηθήσουν νὰ ἀντεπεξέλθῃς. Ἡ γούνα εἶναι τὸ κυριότερο ἀπὸ αὐτά.

Ὁμοίως χρήσιμα εἶναι καὶ τὰ δερμάτινα καὶ μάλλινα. Ἕνα δερμάτινο ἢ μάλλινο ἐπανοφώρι ἢ παντελόνι ἰδίως μὲ καλὴ ἐσωτερικὴ ἐπένδυση εἶναι ἄκρως χρήσιμα γιὰ πολλὰ εἴδη καιροῦ καὶ διαρκοῦν πολλὰ ἔτη. Ἀπὸ μαλλί ἐπίσης μπορεῖ κάποιος νὰ παράξῃ ὡραιότατες μπλοῦζες (μὲ καλὴ ἐφαρμογή), ἀκόμη καὶ φορέματα.

Χειμώνας 1965, Τυχερὸ Ἕβρου

Χειμώνας 1965, Τυχερὸ Ἕβρου

Τέλος, τὰ δερμάτινα ὑποδήματα (π.χ. τὰ κλασσικὰ ἀνδρικά, οἱ μπότες κ.ἄ.) εἶναι τὰ πλέον ἀνθεκτικὰ καὶ ἄριστα, καὶ ἀξίζει σὲ κάθε περίπτωση νὰ τὰ προμηθεύεστε, ἀρκεῖ νὰ διαλέγετε σχέδια κλασικὰ καὶ διαχρονικά. Ἡ διάρκειά τους εἶναι πραγματικὰ μεγάλη: τουλάχιστον 20 ἔτη κατὰ μέσον ὅρον. Τὸ δερμάτινο ὑπόδημα μπορεῖ νὰ βάφεται ἐκ νέου, νὰ συντηρεῖται, νὰ διορθώνονται οἱ ἀμυχὲς καὶ μικροφθορές καὶ ἀντέχει σὲ πολλὲς συνθῆκες.

pros-metopo

Ἑλληνοϊταλικὸς πόλεμος

Advertisements