Ετικέτες

, , , , , , , , ,

Τὰ λεξικὰ Smith εἶναι ἀπὸ τὶς καλλίτερες ἐγκυκλοπαίδειες γιὰ κάθε τὶ ποὺ ἀφορᾷ τὸν Ἑλληνικὸ καὶ Ῥωμαϊκὸ κόσμο. Οἱ συγγραφεῖς ἦταν σχολάρχες κλασσικῶν σπουδῶν καὶ τὰ ἄρθρα περιέχουν λεπτομερεῖς παραπομπὲς πρὸς τὶς ἀρχικὲς πηγές.

Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology (1849)

Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology - Smith

Τὸ ΛΕΞΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ εἶναι ἕνα τρίτομο ἔργο ποὺ καλύπτει κάθε ὄνομα ἄξιον ἀναφορᾶς ποὺ ἀπαντᾶται σὲ Ἕλληνες καὶ Ῥωμαῖους συγγραφεῖς ἀπὸ τὶς παλαιότερες ἐποχὲς μέχρι τὴν πτώση τῆς Κων/πόλεως.

Λήψη 1ου τόμου (Abaeus – Dispontius)
Λήψη 2ου τόμου (Earinus – Nyx)
Λήψη 3ου τόμου (Oarses – Zygia)

Dictionary of Greek and Roman Geography (1854)

Τὸ ΛΕΞΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ, καλύπτει μὲ μεγάλη λεπτομέρεια ὅλα τὰ σημαντικὰ τοπωνύμια, χῶρες, περιοχές, πόλεις, γεωγραφικὰ χαρακτηριστικά κ.ἄ. ποὺ ἀναφέρονται ὑπὸ Ἑλλήνων καὶ Ῥωμαίων συγγραφέων.

Λήψη 1ου τόμου (Abacaenum – Hytanis)
Λήψη 2ου τόμου (Labadius – Zymethus)

Titlepage_Dictionary of Greek and Roman Antiquities (1842 – 1890)

Τὸ ΛΕΞΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ καλύπτει πληθώρα θεμάτων ὅπως νόμος, θρησκεία, ἀρχιτεκτονική, πόλεμος, καθημερινὴ ζωὴ κ.ἄ. καὶ ἀποτελεῖ ἕνα πολύτιμο εὑρετήριο, μὲ λεπτομερεῖς παραπομπές.

Λήψη τόμου

Advertisements